• Suy nghĩ về chế độ kiểm soát, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
    Suy nghĩ về chế độ kiểm soát, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
    Một trong những thay đổi lớn về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được quy định rất cụ thể, rõ ràng tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012TT-BTC (Thông tư 39). Đây là sự thay đổi tích cực, thuận lợi cho các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện, đóng góp quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính nhà nước hiện nay.
    Finance Plus 25 phút trước
Quảng cáo